Công ty TNHH Một Thành Viên THÀNH DANH ĐN

{关键字}

Casino Evolution-Các trò chơi trong casino

Giá:

Casino Evolution-Các trò chơi trong casino

O.D

NO. OF TEETH

THICKNESS

BORE

 255Φ

30T

2.2

25.4Φ 50Φ70Φ

 255Φ

30T

2.6

25.4Φ 50Φ70Φ

  255Φ

30T

3.0

25.4Φ 50Φ70Φ

305Φ

36T

2.6

25.4Φ 50Φ70Φ

※305Φ

36T

3.0

25.4Φ 50Φ70Φ

355Φ

30T

3.2

25.4Φ 50Φ70Φ

 255Φ

30T

2.2

25.4Φ 50Φ70Φ

 255Φ

30T

2.6

25.4Φ 50Φ70Φ

  255Φ

30T

3.0

25.4Φ 50Φ70Φ

305Φ

36T

2.6

25.4Φ 50Φ70Φ

Sản phẩm liên quan

Van san 01

IT TEM Þ D(mm) B (mm) Þ d (mm) Z R Groove Cutter 170 3-6.1 40/50 16/24 L Tongue 173 3-6.1 40/50 16/24 R Groove Cutter 205 3-6.1 25.4/40 16 L Tongue 205 3-6.1 25.4/40 16

Casino Evolution-Các trò chơi trong casino

Casino Evolution-Các trò chơi trong casino